När behandlas mina personuppgifter?

Göteborg & Co är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi har fått i uppdrag från staden att marknadsföra destinationen Göteborg, både nationellt och internationellt. Det är för att marknadsföra destinationen Göteborg som vi behandlar personuppgifter på webbplatser och i sociala medier.

När vi utför uppdraget att marknadsföra destinationen Göteborg så behandlar vi personuppgifter på olika sätt. Vi behandlar dina personuppgifter:

 • när du skickar e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra sociala medier: Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, LinkedIn eller Pinterest,
 • om du väljer att prenumerera på någon information från oss, och
 • när vi presenterar olika evenemang och lämnar annan information om destinationen Göteborg, t ex i guider eller i evenemangskalendern.

Utöver detta behandlar vi dina personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser genom användning av s.k. cookies.

Läs mer om användningen av cookies

Vilka uppgifter behandlas?

Om du tar kontakt med oss genom e-post eller sociala medier så behandlar vi din e-postadress, ditt användarnamn tillsammans med de uppgifter som du själv skriver till oss. Om du väljer att prenumerera på information från oss så behandlar vi din e-postadress. När vi presenterar olika evenemang och information på webbplatser behandlas namn på redaktörer och arrangörer tillsammans med bilder och ibland film. Information om evenemang lämnas till Göteborg & Co från arrangörer av event och möten inom staden.

Vem är ansvarig?

Göteborg & Co AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och för andra behandlingar som görs inom bolaget. Kontakt angående vår personuppgiftsbehandling sker via info@goteborg.com.

Vi har ett dataskyddsombud som finns hos Dataskyddsenheten vid Intraservice i Göteborgs Stad. Du kan kontakta dataskyddsombudet om du har frågor som rör bolagets behandling av dina personuppgifter eller utövandet av dina rättigheter. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

E-post: dso@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031 – 365 00 00

Hur länge sparas mina uppgifter?

Som ett kommunalt bolag ska vi följa offentlighetsprincipen och den svenska arkivlagstiftningen. Det betyder att det är den svenska arkivlagstiftningen som bestämmer hur länge vi ska spara dina uppgifter. Våra webbplatser, guider och kartor ska sparas tillsammans med förfrågningar som vi får som har ekonomisk betydelse. Andra förfrågningar raderas när de inte längre är aktuella. Om dina personuppgifter behöver sparas på grund av de svenska arkivreglerna så kan din rätt att få dina personuppgifter raderade vara begränsad.

Hur delas mina personuppgifter?

Vi ska som kommunalt bolag följa offentlighetsprincipen. Det betyder att vi i vissa fall är skyldiga att på begäran dela personuppgifter om dig som finns i allmänna handlingar. Dina personuppgifter delas inte om sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Rättslig grund för behandlingen

När du tar kontakt med oss via e-post eller sociala medier och när vi på annat sätt behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra destinationen Göteborg så är den rättsliga grunden för behandlingen allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförodningen). När den rättsliga grunden är allmänt intresse har du rätt att göra en invändning mot behandlingen av skäl som rör din specifika situation. När du väljer att prenumerera på information från oss så är den rättsliga grunden avtal (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen).

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden samtycke (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen). I så fall ber vi särskilt om ditt samtycke och du har alltid möjlighet att återkalla samtycket.

Mina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal olika rättigheter som det är bra att du känner till. Rättigheterna beskrivs i artikel 15–21 dataskyddsförordningen.

Registerutdrag

Det finns en rätt till tillgång som betyder att du kan få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas hos Göteborg & Co. Om personuppgifter behandlas om dig kan du också kostnadsfritt få tillgång till uppgifterna i ett registerutdrag, tillsammans med information om behandlingen.

Rättelse

Det finns en rätt till rättelse som betyder att det är möjligt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. I visa fall kan du också komplettera ofullständiga uppgifter. Om du anser att uppgifter som behandlas om dig är felaktiga är det även möjligt för dig att begära begränsning av personuppgifterna.

Radering

Det finns en rätt till radering som betyder att det i vissa situationer finns en skyldighet för oss att radera dina personuppgifter.

Dina personuppgifter ska på din begäran raderas:

 • när det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med behandlingen,
 • när den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke och samtycket återkallas,
 • när du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl,
 • när dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, och
 • när dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätten att bli raderad har några begränsningar som kan påverka dina möjligheter att få dina personuppgifter hos oss raderade. Rätten gäller inte när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led av myndighetsutövning. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte heller när vi måste spara uppgifterna enligt den svenska arkivlagstiftningen. Detta följer av artikel 17.3 dataskyddsförordningen.

Begränsning av behandling

Det finns en rätt till begränsning av en behandling som betyder att du har möjlighet att få lagrade personuppgifter markerade i syfte att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

Behandlingen av personuppgifter ska på din begäran begränsas:

 • under den tid som bolaget kontrollerar om dina personuppgifter är korrekta, om du har bestridit personuppgifternas korrekthet,
 • om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, och du vill ha behandlingen begränsad i stället för att få uppgifter raderade,
 • om bolaget inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, och

i väntan på att bolaget kontrollerar om våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl, om du gjort en invändning mot en behandling.

Dataportabilitet

Om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet betyder att du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du har en rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändning mot behandling

När den rättsliga grunden för en behandling av dina personuppgifter är allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning finns det en rätt att göra en invändning mot behandlingen. Rätten betyder att du kan göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gjort en invändning så får bolaget fortsätta behandla dina personuppgifter bara om det är möjligt att påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina berättigade intressen, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du som registrerad gjort en invändning mot en behandling är det är även möjligt att begära begränsning av personuppgifterna.

Lämna klagomål

Om du anser att vi bryter mot dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten för att lämna ett klagomål.

Lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten